☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie rozbiórki

Podstawa prawna

art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 260 ze zm.), czytaj dalej ustawy – Prawo budowlane

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Miejsce załatwienia sprawy

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez zgłaszającego telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

UWAGA! Drukami obowiązującymi, zatwierdzonymi przez właściwego ministra, są druki PB-2a i PB-2, oraz PB-5. Druki uzupełniające do druków PB zostały przygotowane przez pracowników tutejszego urzędu i  zawierają informacje o RODO, oraz o przepisach dotyczących zgłoszeń, a podanie przez inwestora/inwestorów dodatkowych informacji o inwestycji, wskazanych w druku uzupełniającym, w zależności od rodzaju inwestycji, ma na celu jedynie usprawnienie postępowania administracyjnego i przyśpieszenie rozpatrzenia sprawy.

  • zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego Druk PB-4 wraz z uzupełnieniem ARB-ZR (DOC, 50 KB)
  • uzupełnienie odnośnie kolejnego inwestora Druk ARB-U (DOC, 43 KB)
  • zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.):

  • opłata od pełnomocnictwa - 17 zł,
  • opłata od zaświadczenia - 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest właściwy dla siedziby organu burmistrz, tj. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Do wykonania rozbiórki można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia, w terminie 21 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.

Art. 31 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi że:

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:
1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
1b. Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych:
1) wpisanych do rejestru zabytków lub
2) objętych ochroną konserwatorską.

 

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-24 15:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-08 12:37:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357