Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa nabiału i jaj kurzych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna: dostawa nabiału i jaj kurzych
Numer ogłoszenia: 1447 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318825 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nabiału i jaj kurzych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie ze siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Firma Handlowa DAGR-BIS Spółka Jawna, ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87619,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 87570,00
  • Oferta z najniższą ceną: 87570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90027,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-04 14:58:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-04 14:58:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki