Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 15 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wydzierżawienie na okres do 15 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego
położonej w Górze Kalwarii
Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy:
Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowi wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 25/1 w obrębie 1-02, o powierzchni 0,3552 ha, jest uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA5M/00425624/7.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10.10.2011r. do dnia 30.10.2011r.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zurbanizowanych miasta Góra Kalwaria, w strefie centralnej miasta przy ul. Ks. Sajny 4. W pobliżu znajduje się komunikacja autobusowa PKS – dworzec w odległości ok. 200 m, Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – w odległości ok. 200 m.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, obecnie nieeksploatowanym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 576,97 m2 (pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, kotłownia, magazyn). Budynek z lat 30-tych ubiegłego wieku, utrzymany w należytym stanie technicznym.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy usług oświaty i kultury i/lub innych usług publicznych B1U/Uo.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2012r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego
w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 ( sala nr 112)
1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 800,00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 1 marca 2012r. wadium w wysokości 10.000,00 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 72.000,00zł + VAT
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz projekt umowy dzierżawy (do pobrania) dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 107 lub 116 oraz pod nr tel. (22) 756 61 96 i 756 61 38. Projekt umowy zamieszczony jest również na stronie internetowej www.piaseczno.pl
Postanowienia umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-02-08 10:12:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-02-08 10:20:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki