Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie - ul. Piasta 22

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego,
położonej w Konstancinie - Jeziornie
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Piasta 22 w Konstancinie – Jeziornie, będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiąca działkę ew. nr 14/1, z obrębu 03-14 m. Konstancin - Jeziorna, o pow. 3293 m2.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 31 stycznia 2011r. do dnia 21 lutego 2011r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 sierpnia 2011r. Drugi przetarg odbył się w dniu 19 grudnia 2011r.
Nieruchomość jest ogrodzona, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 320,20m2, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem.
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz pod zabudowę pensjonatową i mieszkaniową jednorodzinną.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2012r. o godz. 11:00
w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112,
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 30.000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 11 lipca 2012r. wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.450.000,00 zł
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.
 
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.
Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-16 13:56:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-16 13:58:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki