Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80


KDM.2264.12.2012. Piaseczno 22-05-2012


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna.” została wybrana oferta Wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH Kin Dariusz
ul. Warszawska 211/2
05-530 Mińsk Mazowiecki
 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH Kin Dariusz
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
100 pkt
2
FAL-BRUK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓLKA KOMANDYTOWA
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
84,10 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia faksem na nr (022)756-24-80.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-22 15:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-22 15:45:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki