Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 13

STAROSTA PIASECZYŃSKI

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Konstancin–Jeziorna przy ul. Warszawskiej 13, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 68, o pow. 0,1107 ha, w obrębie 01-25.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 04 kwietnia 2012r. do dnia 24 kwietnia 2012r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest zabudowana, budynki: drewniany mieszkalny, murowany gospodarczy, murowany usługowo- mieszkaniowo-gospodarczy.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin - Jeziorna działka zlokalizowana jest na obszarze 10U – teren zabudowy usługowej, w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 06.08. 2012r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 20 000 zł
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 02.08.2012r. wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000,00 zł
 
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

 
Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Katarzyna Zubczyńska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-28 09:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-28 09:37:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki