Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna

Piaseczno: Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna
Numer ogłoszenia: 131249 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146608 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna w ilości 1 000 ton. Beton asfaltowy zgodny z normą PN-S 96025/2000 KR 1-2 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w dniach 22 maja 2012 roku do dnia 20 czerwca 2012 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 244000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 222000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 222000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 264000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-06-18 14:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-06-18 14:40:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki