Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Bocianiej na odcinku od skrzyżowania w rejonie ul. Albatrosów do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie

Z A W I A D O M I E N I E

Starosta Piaseczyński zawiadamia, że na podstawie art. 11a ust.1, art.11f ust.1, art.12 ust.4, art.17 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.01.2011r., została wydana w dniu 05.01.2012 r. decyzja Nr 1/SU/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej – budowa ulicy Bocianiej na odcinku od skrzyżowania w rejonie ulicy Albatrosów do skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawy, w Piasecznie.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Obszar Inwestycji
Numery ewidencyjne działek usytuowania drogi – ulicy Bocianiej ( w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – numery działek przeznaczonych pod inwestycję, w liniach rozgraniczających drogi, do przejęcia przez zarządcę projektowanej drogi gminnej): działki z obrębu 0013: 11/10; 12/15 (12/19, 12/20, 12/21); 12/16 (12/22, 12/23); 12/9, 13/1, 26/1 (26/2, 26/3, 26/4); 27 (27/1, 27/2), 50/3 oraz działka 1/1 z obrębu 15 w Piasecznie,
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w pok. 104 Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, w dniach przyjęć interesantów: poniedziałek 8 – 16, wtorek 8 – 12, czwartek, 8 -12, piątek 8 -16.
Otrzymują:
1) strony postępowania wg odrębnej listy
2) a/a

 
Zawiadomienia o wydaniu decyzji
1. strona internetowa www.piaseczno.pl
2. prasa lokalna
3. tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
4. tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno
5. strony postępowania wymienione w aktach sprawy, ustalone na podstawie informacji na temat stanu prawnego terenu inwestycji
Wytworzył:
Julita Walczewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-06-22 14:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-06-22 14:50:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki