Pytania do SIWZ 19.07.2012 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W ul. Chylicka w Konstancinie-Jeziornie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

Piaseczno 19.07.2012r.

DOTYCZY: Przebudowy drogi powiatowej Nr 2812W – ul. Chylicka w Konstancinie – Jeziornie

Sprawa numer: KDM.2264.15.2012

Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 17.07.2012r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 i ust. 2 Upzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:
Czy termin realizacji przedmiotowego zadania liczy się od dnia podpisania umowy czy od dnia wprowadzenia na budowę? Jeżeli od dnia podpisania umowy to w jakim czasie Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy?

Odpowiedź:
Zamawiający w punkcie 2 SIWZ pod tytułem - Wymagany termin realizacji zamówienia określił termin zakończenia zadania na dzień 31.08.2012r. Przewiduje się realizację przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie całego zadania ustala się na dzień 31.08.2012r.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą zgodnie z art. 94 Upzp. po wcześniejszym zawiadomieniu o wyborze oferty zgodnie z art. 92 Upzp.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze niż Zamawiający dołączył do SIWZ, ale zawierający główne istotne założenia gwarancji. W załączeniu przykładowy wzór którym dysponowałby Wykonawca.

Odpowiedź:
Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił opracowane wzory zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji, jednakże dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze pod warunkiem że będą one zawierały zapisy ze wzorów które Zamawiający umieścił w załącznikach nr 6,7 do SIWZ.

Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-19 11:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-19 11:33:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki