Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej

Piaseczno: Przebudowa drogi Nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej)..
Numer ogłoszenia: 259694 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171234 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę drogi Nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej)...
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi Nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.11-3, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY S.A, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2545900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1872417,15
  • Oferta z najniższą ceną: 1115381,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2383724,25
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-19 14:28:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-19 14:29:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki