Pytania do SIWZ 30.07.2012 - przebudowa drogi Nr 2846 W, ul. Rejonowa, gm. Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
 
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

Piaseczno 30.07.2012r.
 
DOTYCZY: Przebudowy drogi Nr 2846 W – ul. Rejonowa, gm. Lesznowola.

Sprawa numer: KDM.2264.14.2012
 
Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniu 26.07.2012r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 i ust. 2 Upzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pytanie 1:
 
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze niż Zamawiający dołączył do SIWZ, ale zawierający główne istotne założenia gwarancji.

 
Odpowiedź:
Zamawiający w materiałach przetargowych zamieścił opracowane wzory zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji, jednakże dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek w formie gwarancji na innym wzorze pod warunkiem że będą one zawierały zapisy ze wzorów które Zamawiający umieścił w załącznikach nr 6,7 do SIWZ.
 
Pytanie 2:
 
Prosimy o zmianę zapisu w pkt. VI (5.1 strona 9) warunków ogólnych umowy na wykonanie robót budowlanych :
z:
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
na:
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający precyzuje zapis SIWZ, Część – V pt: Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych, w pkt VI.- Odbiory robót i rozliczeń, ppkt 5.1. Odstąpienia od umowy, strona 9, który otrzymuje brzmienie:
 
5.1 „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”

Pytanie 3:
 
Czy przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężnika z wykonaniem chodnika w wjazdów po stronie północnej ulicy?
 
Odpowiedź:
 
Na całym odcinku drogi objętym przebudową istnieje chodnik po stronie północno – wschodniej. Chodnik przylega do krawędzi jezdni i jest oddzielony krawężnikiem. W załączonej do postępowania dokumentacji założono pozostawienie w/w elementów bez zmian. Natomiast przedmiotem zamówienia po stronie południowo – zachodniej jest:
- ustawienie krawężnika wraz z wybudowaniem wjazdów do posesji;
- renowacja rowu przydrożnego;
- wybudowanie peronów z kostki betonowej.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-30 14:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-30 14:40:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki