Przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Prażmów

STAROSTA PIASECZYŃSKI

ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Prażmów
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Prażmów przy ul. Czołchańskiego i ul. Puszczyka, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 56/4, o pow. 0,4600 ha.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 05 maja 2012 r. do dnia 26 czerwca 2012 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, uzbrojona w media.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów działka zlokalizowana jest na obszarze strefy mieszkaniowo – usługowej o podstawowym przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług (MU).

 
Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2012r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 6 000 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 23.10.2012 r. wadium w wysokości 55 200 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 552 000,00 zł + VAT
Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości jest cena uzyskana w przetargu, do której zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Katarzyna Zubczyńska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-04 09:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-04 09:05:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki