☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W ul. Chylicka w Konstancinie-Jeziornie

Piaseczno: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W-ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie
Numer ogłoszenia: 321928 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236056 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W-ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2812W - ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.23.33.00-2, 52.33.10.00-0, 45.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Bodowlane Kin Dariusz DROTECH, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińska Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451495,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 261353,84
  • Oferta z najniższą ceną: 261353,84 / Oferta z najwyższą ceną: 312195,12
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 13:58:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 14:00:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325