☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi Nr 2846 W - ul. Rejonowa, Wola Mrokowska, gm. Lesznowola

Piaseczno: Przebudowa drogi Nr 2846 W - ul. Rejonowa, gm. Lesznowola
Numer ogłoszenia: 197929 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264616 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Nr 2846 W - ul. Rejonowa, gm. Lesznowola.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi Nr 2846W - ul. Rejonowa, gm. Lesznowola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem, że stanowią materiał pomocniczy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.11.26.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8, 45.22.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FAL - BRUK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3257246,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1820676,60

Oferta z najniższą ceną: 1820676,60 / Oferta z najwyższą ceną: 2381927,00

Waluta: PLN

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-14 10:41:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-14 10:46:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467