Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Warecka, ul. Żółkiewskiego, Konstancin-Jeziorna

 OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 25.09.2012 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków: działkę nr 47/8 o powierzchni 0,2659 ha położoną przy ul. Wareckiej 17 i nr 47/10 o powierzchni 0,1957 ha położoną przy ul. Żółkiewskiego 34, z obrębu 03-21 miasta Konstancin-Jeziorna, która położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pod zabudowę pensjonatową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 
III.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie 28.09.2012r. do 19.10.2012r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Wytworzył:
Marzena Kuczerepa
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-26 11:04:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-26 11:07:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki