Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna

 STAROSTA PIASECZYŃSKI

ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin – Jeziorna

 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

 
  • Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 13, stanowiąca wg ewidencji gruntów i budynków działkę nr 68 z obrębu 01-25, o pow. 0,1107ha, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1I/00009961/7.
  • Nieruchomość zabudowana jest budynkami: mieszkalny drewniany, gospodarczy murowany, usługowo- mieszkaniowo-gospodarczy murowany.
  • Nieruchomość objęta jest umową najmu do dnia 30 czerwca 2014r.
  • Wobec nieruchomości nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
  • Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin – Jeziorna, nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze 10U – teren zabudowy usługowej, w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”.
1) Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 04 kwietnia 2012r. do dnia 24 kwietnia 2012r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, lub osób którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów.
2) Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 sierpnia 2012r.

 
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 900 000,00 zł

 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu nie może być niższe niż 20 000 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. wniesienie najpóźniej do dnia 30.11.2012 r. wadium w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek Powiatu Piaseczyńskiego nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w PKO BP S.A i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 117 lub pod nr tel. (22) 756 61 39.
 
 
Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Marzena Kuczerepa
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-27 11:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-27 12:00:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki