Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonych w Górze Kalwarii przeznaczonych do wspólnego zagospodarowania

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 
na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonych w Górze Kalwarii
przeznaczonych do wspólnego zagospodarowania

 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja będące własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiące działki ewidencyjne:
 1. nr 21 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 464 m2, (uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1I/00009180/8). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 419,20 m2, podpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej. Budynek wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku, adoptowany na potrzeby warsztatów szkoły zawodowej. Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace remontowe wymagają zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nieruchomosć jest nieogrodzona.
 2. nr22/5 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 488 m2 (uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA5M/00406700/5). Niezabudowana nieruchomość bezpośrednio przylegająca do dz. ew. nr 21 w obr. 1-02. W części jest ogrodzona siatką, porośnięta kilkoma drzewami liścistymi.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 czerwca 2011r. do dnia 7 lipca 2011r.
We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Pierwszy przetarg odbył sie w dniu 21 sierpnia 2012r.
  Nieruchomości są wolne od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec nich żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące ich własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są zlokalizowane na terenach zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej wielorodzinnej ( B2U/MW ).

 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 
1.Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Postąpienie w toku przetargu dla każdej z działek nie może być niższe niż 10.000,00 zł.
Warunkiem przystapienia do przetargu jest:
  1. Wpłacenie najpóźniej do dnia 29.11.2012r.r. wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
  Cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 21 w obr. 1-02 wynosi: 400.000,00 zł
  Cena wywoławcza działki ewidencyjnej nr 22/5 w obr. 1-02 wynosi: 100.000,00 zł
  Do wylicytowanej ceny za działkę ew. nr 22/5 w obr. 1-02 będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Sprzedaży podlegają obydwie działki łącznie. Licytacja odbywa się co do obu działek łącznie, przy czym przy każdym postąpieniu oferent zobowiązany jest podać informację o proponowanej cenie dla każdej z działek osobno.
  Przetarg wygra uczestnik, który wylicytuje najwyższą łączną cenę za obydwie działki.
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone.
Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 756 61 38.
 
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-28 15:09:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-28 15:10:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki