Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jastrzębiec, ul. Ogrodowa

 OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 3 października 2012r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Jastrzębiec, ul. Ogrodowa 6, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 34 o powierzchni 0,1287ha z obrębu PAN Jastrzębiec, gm. Lesznowola, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00001734/1.

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od dnia 3.10.2012r. do dnia 24.10.2012r.

 

Starosta Piaseczyński

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych

Wytworzył:
Marzena Kuczerepa
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-03 15:22:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-03 15:27:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki