☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa ulicy Kościelnej w Mrokowie, gm. Lesznowola wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową zasilania przepompowni wód deszczowych

 OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. , nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ulicy Kościelnej w Mrokowie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową zasilania przepompowni wód deszczowych

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lesznowola.

Nieruchomości objęte inwestycją:

Działki stanowiące istniejący pas drogowy ul. Kościelnej:

obręb Mroków: 74/9;73/23;73/14;73/50;73/55;73/8;72/11;72/8

Działki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego (stałe zajęcie) powstałe w wyniku podziału:

obręb Mroków: 74/20 z dz. 74/15; 74/22 z dz. 74/14; 74/24 z dz. 74/13; 73/60 z dz. 73/58; 73/62 z dz. 73/38; 73/64 z dz. 73/44; 73/66 z dz. 73/43; 73/68 z dz. 73/49; 73/74 z dz..73/54

obręb Kolonia Mrokowska: 28/1 z dz. 28; 1/1 z dz. 1

Działki przeznaczone do czasowego zajęcia lub pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej:

obręb Mroków: 73/67 z dz. 73/49; 73/47; 73/73 z dz. 73/54; 73/7, 73/48, 73/53, 74/16

obręb Wola Mrokowska: 30

Stronami postępowania w sprawie są -inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości przewidzianych do poszerzenia pasa ulicy Kościelnej..

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) z dniem ukazania zawiadomienia, nieruchomości stanowiące Skarb Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071, z późn. zm.), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Referat w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (pok. Nr 5 i 15), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył:
Elżbieta Galbarczyk
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-05 15:24:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-05 15:25:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957943