Pytania do SIWZ - Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 01.11.2012r. - 31.12.2013r

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

Piaseczno 18.10.2012r.

DOTYCZY: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo – materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2012 i 2013 roku

Sprawa numer: KDM.2264.26.2012

Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 15.10.2012r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3 i ust. 2 Upzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Zamawiający – na podstawie art. 144 ust.1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Ina etapie podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:

  1. konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

  2. wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia;

  3. możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

  4. możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi;

Odpowiedź:

Zamawiający:

a) dopuszcza konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, zgodnie z zapisami §3 ppkt. 8 i 9 (Część IV - wzoru umowy SIWZ);

b) nie przewiduje konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia;

c) nie przewiduje możliwości przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych;

d) nie przewiduje możliwości zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi;

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany ustawowego podatku VAT.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zmiany podwykonawcy, z zachowaniem formy pisemnej.

Pytanie 5:

Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Liczba rbg stanowi iloczyn liczb 365 x 24h, co daje nam łączną liczbę 8 760 rbh realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

W związku z zapisem zawartym w Części III – oferta w oświadczeniu pkt.2 proszę o informację czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest obowiązkowa, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-18 14:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-18 14:38:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki