Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomośći Skarbu Państwa położonej we wsi Obory, gm. Konstancin-Jeziorna

 OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 18.10.2012r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm. ) zwaną dalej ugn Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomość położona we wsi Obory gm. Konstancin-Jeziorna, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 23 o powierzchni 1,87ha, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w pkt I, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ugn, winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

III

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od dnia 18.10.2012r. do dnia 8.11.012r.Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wytworzył:
Marzena Kuczerepa
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-19 09:45:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-19 10:45:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki