Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy oleju napędowego na teren bazy w Wilczej Górze

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.28.2012
Piaseczno 08-11-2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy oleju napędowego na teren bazy w Wilczej Górze.” została wybrana oferta Wykonawcy:

KARES

ŚWIĘTOCHOWSCY SP. J.

ul. Gajowa 14

07-100 Węgrów

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, obliczona na podstawie ceny paliwa w PKN ORLEN na dzień 30.10.2012 r tj. dzień otwarcia ofert minus upust oferowany od ceny paliwa, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

TRANSOIL Paliwa” Sp. z o.o.

ul. S. Kazury 22/9,

02-795 Warszawa

 

95,03 pkt

 

2

PETROLIS Sp. z o. o.

ul. Władysława Jagiełły 10A/204

26-700 Zwoleń

 

98,40 pkt

3

KARES ŚWIĘTOCHOWSCY SP. J.

ul. Gajowa 14

07-100 Węgrów

 

100 pkt

4

GERPOL Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

 

98 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-08 09:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-08 10:00:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki