Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem
Numer ogłoszenia: 238557 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215855 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 400 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Obrotu Solą SÓL-TOR Sp. J., Bukowa 7, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 76000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118400,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-12 13:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-12 13:31:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki