☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)

Piaseczno: Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)..
Numer ogłoszenia: 239191 - 2012; data zamieszczenia: 13.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221007 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka)...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Nr 2814 W (ul. Starochylicka). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno -użytkowym (Część III SIWZ)

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.94-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MB7 Mariusz Brzozowski, ul. Szczecińska 7, 05-400 Otwock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 40243,00

  • Oferta z najniższą ceną: 40243,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142000,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-13 10:58:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-13 10:59:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957943