Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo-materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze

Piaseczno: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 01.11.2012r. - 31.12.2013r.
Numer ogłoszenia: 482788 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215901 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 01.11.2012r. - 31.12.2013r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie czynności ochrony w przedmiocie zamówienia: bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1. Przedmiotem ochrony jest wszelkie dobro prawnie chronione znajdujące się na terenie Obiektu tj. m.in. wszystkie ruchomości pozostawione przez Zleceniodawcę i jego podwykonawców na Obiekcie.( Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcium: NIXUS Sp. z o.o. VISION GROUP Sp. z o.o, ul. Garbary 95/B87, 61-757 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4,26

  • Oferta z najniższą ceną: 4,26 / Oferta z najwyższą ceną: 9,00

  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-30 14:56:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-30 15:00:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki