Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 12.12.2012 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiatu Piaseczyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.

Sprawa numer: KDM.2264.30.2012

Do Zamawiającego w dniu 12.12.2012 r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

 1. Prosimy o podanie przychodu za ostatni rok.

Odpowiedź: Ubezpieczony jest jednostką organizacyjną powiatu piaseczyńskiego i nie posiada przychodów.

 1. Prosimy o udostępnienie wykazu szkód uwzględniający ich przyczynę i wartość jednostkową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz szkód wraz ze wskazaniem przyczyny oraz wartością jednostkową został zamieszczony w Załączniku nr 4 do SIWZ.

 1. Prosimy o informację jakie działania zostały podjęte w celu uniknięcia ponownego wystąpienia szkód.

Odpowiedź: Zintensyfikowano prace mające na celu poprawę ogólnego, technicznego stanu dróg.

 1. W odniesieniu do klauzuli odstąpienia od prawa do regresu – prosimy o przeniesienie jej do grupy klauzul fakultatywnych.

 2.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli odstąpienia od prawa do regresu do grupy klauzul fakultatywnych.

 1. W odniesieniu do klauzuli warunków i taryf – prosimy o modyfikację zapisu na następujący:

Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji zapisu w klauzuli warunków i taryf.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy prosimy o wykaz nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wykaz ruchomości.

Odpowiedź: Ubezpieczony nie korzystał.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia o szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych prosimy o udostępnienie wykazu pojazdów.

 2.  

Odpowiedź: Nie posiada na chwilę obecną.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców- prosimy o informację odnośnie zakresu prac zlecanych podwykonawcom oraz procentowego udziału prac wykonywanych przez podwykonawców w przychodzie.

Odpowiedź: Nie posiada na chwilę obecną.

 1. W odniesieniu do rozszerzenia o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym prosimy o informację jakie czynności wykonywane przez Zamawiającego mogłyby spowodować wystąpienia szkody w środowisku naturalnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić przyczyn, które mogłyby spowodować wystąpienie szkody w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Techniczny stan dróg – dobry. 

 1. Zwracamy się z prośbą o informację na temat ogólnego stanu technicznego dróg, wartości kwot jakie zostały przeznaczone na remonty w ostatnich 3 latach oraz planowanych remontach w najbliższym roku.

Rok

Remonty bieżące /zł/

Inwestycje /zł/

2010

9 692 750

7 550 681

2011

5 642 516

6 001 500

2012

5 815 000

7 550 681

2013

4 082 918

3 132 159

 1. Prosimy o informację z czego wynika tegoroczny znaczny spadek ilości szkód oraz wartości wypłat. Czy w ostatnim roku polisowym zostały zastosowane ograniczenia odszkodowawcze? Jeśli tak, to jakie.

 2.  Odpowiedź: Nie zostały zastosowane ograniczenia odszkodowawcze. Spadek ilości szkód wynika z ogólnej poprawy stanu technicznego dróg.
Wytworzył:
Danuta Goss, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-13 15:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-13 15:51:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki