Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw i owoców dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 28.12.2012 r. 

Powiat Piaseczyński  - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „dostawę warzyw i owoców”.

W powyższym postępowaniu zostały złożone 2 oferty

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Liczba punktów

 

 

1

CYTRUS Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze

Janusz Pawlak 05-503 Głosków,

Ul. Millenium 90

 

 

 

2

AGROS Władysław Trzewik

Ul. Bruzdowa 82 a, 02-991 Warszawa

54.325,00

100

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez firmę  AGROS Władysław Trzewik   na kwotę 54.325,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną  liczbę punktów.

Informacja o odrzuceniu oferty.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę CYTRUS Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze Janusz Pawlak, 05-503 Głosków, ul. Millenium 90 – oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny.

 

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:07:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki