Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa nabiału i jaj kurzych dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 28.12.2012 r.

 

Powiat Piaseczyński  - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „dostawę nabiału i jaj kurzych”.

W powyższym postępowaniu została złożona jedna oferta

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto w zł

Liczba punktów

1

Dagr – Bis Sp.J. Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno

 

89.642,00

100

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez firmę   Dagr-Bis Sp.J. Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki  na kwotę 89.642,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną  liczbę punków.

Terminy podpisania umowy:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:17:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:18:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki