Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 28.12.2012 r.

 

Powiat Piaseczyński  - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, zawiadamia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „dostawę mięsa i wędlin”.

W powyższym postępowaniu zostały złożone  2 oferty

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

Liczba punktów

1

 

Zakłady Mięsne JADÓW sp. z o.o.

Wójty 53, 05-280 Jadów

76.915,84

100

 

2

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego

Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6, 26-332 Sławno

81.008,03

95

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez firmę  Zakłady Mięsne Jadów na kwotę 76.915,84 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punków.

Terminy podpisania umowy:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-31 09:25:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki