Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa nabiału i jaj kurzych dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna: dostawa nabiału i jaj kurzych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 523464 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nabiału i jaj kurzych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy nabiału i jaj kurzych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dagr-Bis Sp. J., ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85714,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89642,00

  • Oferta z najniższą ceną: 89642,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89642,00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-02 11:23:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-02 11:26:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki