☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

KARTA USŁUGI (KARTA W TRAKCIE AKTUALIZACJI W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY)

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

1. Podstawa prawna
:
art. 42 ust. 1  i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)

2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 86
(dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno,
- decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Wymagane dokumenty:
Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek powinien zawierać:
1) art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
- oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
- szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
- oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
- opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
- opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
- informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2) art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach
- do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.
3) część III ust. 43c litera a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
- dowód dokonania opłaty skarbowej (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
w wysokości 616 zł z dopiskiem "zezwolenie na zbieranie odpadów".

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, odmawia się wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska,
- jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
- jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

5. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2013-02-15 15:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 12:37:30)
 
 
liczba odwiedzin: 14278259

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X