Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - pytanie do SIWZ, 5.03.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 EURO i poniżej progów unijnych na świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

 W nawiązaniu do otrzymanego zapytania od Wykonawcy:

 „Zwracam się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie dotyczy zapisu w SIWZ:

Cyt „ 2 posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca udowodni, iż należycie wykonywał usługi ochrony w placówkach, przeznaczonych na całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie.”

Wedle naszej oceny wskazanie, ze usługi mają być wykonywane w ściśle określonych instytucjach jest niesłuszne, gdyż powoduje to zbyt szczegółowe wskazanie, sugerujące błąd w zachowaniu uczciwej konkurencji, lub promujące podmiot gospodarczy już wykonujący usługę w jednej placówce. Zamawiający żąda przedstawienia jednej (!) usługi w placówce takiej jak placówka Państwa.

Czy usługi wykonywane w jednostkach administracji samorządowej, państwowej lub publicznej nie spełniają wymagań w cyt. Art. 22 ust. 1 ustawy?”

Odpowiedź brzmi:

W odpowiedzi na zapytanie od Wykonawcy w pierwszej kolejności wskazujemy, że wskazane zapytanie nie spełnia kryteriów art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tymczasem Państwa zapytanie: „Czy usługi wykonawcze w jednostkach administracji samorządowej, państwowej lub publicznej nie spełniają wymagań w cyt. 22 ust. 1 ustawy ?” nie dotyczy w istocie treści SIWZ tylko interpretacji przepisów prawa.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ”O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo weryfikować posiadaną wiedzę i doświadczenie, w celu oceny spełnienia tych przesłanek. Doświadczenie winno przy tym wiązać się bezpośrednio z konkretnym zamówieniem.

Zamawiający w SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem DPS/ZP/A-G-3421/6/2013 na Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii określił, iż właśnie w celu oceny wiedzy i doświadczenia oczekuje wykazania, iż Wykonawca należycie wykonywał usługi ochrony w placówkach, przeznaczonych na całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Wykazanie należytego wykonania usługi może nastąpić np. poprzez przedłożenie rekomendacji lub opinii co do wykonanych prac. Zamawiający nie zawęża przy tym wymagania wyłącznie do świadczenia usług w „jednostkach administracji publicznej”, dlatego świadczenie usług objętych oczekiwanym wykazem może dotyczyć np. placówek prywatnych. Istotne jest tu wyłącznie kryterium przedmiotowe wykonywania usług w placówkach przeznaczonych na całodobowy pobyt osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wymóg ten wynika ze specyfiki Zamawiającego i potrzeby szczególnej dbałości o dobro i należytą obsługę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zamawiający nie widzi możliwości odstąpienia od tego wymogu. Odnosząc się do kwestii ograniczenia konkurencji wskazuję, iż Zamawiający wymaga wykazania się wyłącznie jedną usługą w przyjętym okresie, w dowolnym typie placówki, nadto jak wynika z doświadczenia poprzednich lat istnieje wiele podmiotów spełniających powyższe kryterium.

Zaparafowaną odpowiedź na zapytanie od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć wraz z ofertą na świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Wytworzył:
Justyna Brzezińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-03-05 15:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-03-05 15:48:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki