☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie - pozwolenie na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku ul. Okulickiego (DW721) - ul. Raszyńska oraz fragmentu ul. Energetycznej w m. Piaseczno

OBWIESZCZENIE
Starosty Piaseczyńskiego

Starosta Piaseczyński zawiadamia, zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687), że na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 4, art.17 ust. 1 ww. ustawy oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 05.08.2013 r., została wydana w dniu 30.10.2013 r. decyzja Nr 10/SU/2013 zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ulicy Mleczarskiej na odcinku ul. Okulickiego (DW721) – ul. Raszyńska oraz fragmentu ul. Energetycznej w m. Piaseczno wraz z budową odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudową i rozbudową sieci wodociągowej, rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia, przebudową sieci elektroenergetycznej, budową oświetlenia ulicznego, budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej, Raszyńskiej i Krasickiego oraz przebudową urządzeń telekomunikacyjnych,

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obszar inwestycji obejmuje niżej wymienione nieruchomości, przy czym w nawiasach kursywą wpisano działki, które powstały w wyniku podziałów nieruchomości obecnie istniejących na mocy przedmiotowej decyzji, natomiast pogrubioną czcionką oznaczono działki znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi, które z mocy prawa stają się własnością zarządcy drogi, tj Gminy Piaseczno:

nieruchomości z terenu miasta Piaseczna:

obręb 0001 - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 8 (8/1, 8/2), 75/1, 76;

obręb 0005 - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 1/1, 2, 7, 4/3, 4/4 (4/22 , 4/23 ); 4/20 (4/42, 4/43); 4/8 (4/24, 4/25), 4/11 (4/26, 24/27), 4/12 (4/28, 4/29), 4/13 (4/30, 4/31), 4/14 (4/32, 4/33), 4/15 (4/34, 4/35), 4/16 (4/36, 4/37), 4/17 (4/38, 4/39), 4/18 (4/40, 4/41), 4/21, 55/3, 55/4 (55/5, 55/6), 35 (35/1, 35/2), 10/1 (10/19, 10/20, 10/21), 16/2;

obręb 0012 - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 1, 2/2, 5 (5/1, 5/2), 21/2, 24 (24/1, 24/2);

nieruchomości z terenu gminy Lesznowola:

obręb 0021 Nowa Iwiczna - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 58/1 (58/17, 58/18), 58/5 (58/19, 58/20), 59/2 (59/12, 59/13), 59/3, 61 (61/1, 61/2), 62/3 (62/12, 62/13), 62/5, 62/6, 102;

obręb 0025 Stara Iwiczna - działki oznaczone wg katastru numerami ew. 148/1 (148/3, 148/4), 148/2, 151/1 (151/3, 151/4), 165/5 (165/9, 165/10); 165/7, 165/8, 189/7 (189/12 , 189/13), 189/10 (189/14, 189/15), 189/11 (189/16, 189/17), 208/3 (208/7 , 208/8), 208/6 (208/9, 208/10),

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w pok. 139 Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8 30– 15 30.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Barbara Ćwikła
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-11-13 15:06:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-11-13 15:08:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3944347