Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa nabiału i jaj kurzych dla DPS Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 27.12.2014 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.907 z późn.zm.), Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.

Dostawa nabiału i jaj kurzych”

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone:

lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja
W kryterium cena

1

Firma Handlowa Dagr-Bis Spółka Jawna

Ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno

97,19

2

Inter-Mlecz Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 14

04-392 Warszawa

100,00

Wybór oferty najkorzystniejszej

Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej to jest ofertę firmy Inter-Mlecz sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 14 04-392 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Wybrana oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punktów.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska, DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-12-30 10:22:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-12-30 10:24:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki