Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, warzyw, warzyw i owoców do DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 15.01.2014 r.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/13/ 95 /2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/13/2013.

Nazwa zadania: dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, warzyw, warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz.113 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:
Art.93 ust.1 pkt. 7)

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 11:47:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-16 12:01:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki