Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych niezabudowanej nieruchomości stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 1/37 o pow. 0,1710ha obr. Zakłady Zamienie, gm. Lesznowola

OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych niezabudowana nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i?budynków działkę ew. nr?1/37 o pow. 0,1710ha, z obrębu Zakłady Zamienie, gm. Lesznowola. 

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w okresie od 27.01.2014r. do17.02.2014r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-27 15:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-27 15:49:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki