Zapytanie ofertowe - monitoring dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na obszarze powiatu piaseczyńskiego

Z a p y t a n i e   o f e r t o w e

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o wycenę:

"Prowadzenia obserwacji w 2014 roku, zwanych monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego”.

Monitoring będzie prowadzony w 2014 roku

Nazwa i adres zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

"Prowadzenia obserwacji w 2014 roku, zwanych monitoringiem dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego”, tj. wykonanie (montaż) nowych 2-ch przekrojów pionów inklinometrycznych wraz z reperami odniesienia, jeden w okolicach Słomczyna (gmina Konstancina – Jeziorna) i jeden w okolicach Czerska (gmina Góra Kalwaria) oraz prowadzenie 2-krotnego monitoringu na 14 przekrojach (12 istniejących przekrojach wykonanych w latach ubiegłych oraz 2-ch przekrojach projektowanych po 3 inklinometry w każdym przekroju), dwa razy w okresach: marzec — maj oraz wrzesień — październik w 2014 roku.

Wykonane piony inklinometryczne i repery odniesienia będą stanowiły własność Powiatu Piaseczyńskiego.

Monitoring należy wykonać zgodnie z art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2006 roku, nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami)

  1. Monitoring terenów na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej, należy prowadzić zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2007 roku, nr 121, poz. 840)

  2. Monitoring należy prowadzić takimi urządzeniami, aby wyniki monitoringu były porównywalne z wynikami monitoringu prowadzonego przez Starostę Piaseczyńskiego w 2013 roku, w 2012 roku oraz w 2011 roku.

  3. Wyniki prac będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Piasecznie na bieżąco i będą zakończone zbiorczym raportem wynikowym z wszystkich pomiarów. Termin realizacji zamówienia 28 listopada 2014 roku.

  4. Starosta Piaseczyński posiada rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy oraz wyniki monitoringu z 2013 roku, z 2012 roku oraz z 2011 roku.

  5. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie dotyczy realizacji wymienionych poniżej zadań w celu prowadzenia obserwacji – monitoringu terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej na obszarze powiatu piaseczyńskiego, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi ( Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 840 ):

  1. przeprowadzenia monitoringu polegającego na pomiarach powierzchniowego ruchu mas ziemnych oraz monitoringu polegającego na pomiarach wgłębnego ruchu mas ziemnych w celu rozpoznania liczby, rodzaju i głębokości położenia powierzchni poślizgu,

  2. wykonanie (montaż) nowych 2-ch przekrojów pionów inklinometrycznych wraz z reperami odniesienia, jeden w okolicach Słomczyna (gmina Konstancina – Jeziorna) i jeden w okolicach Czerska (gmina Góra Kalwaria), w tym wykonanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej,

  3. prowadzenia 2-krotnego monitoringu na 14 przekrojach (12 istniejących przekrojach wykonanych w latach ubiegłych oraz 2-ch przekrojach projektowanych po 3 inklinometry w każdym przekroju), dwa razy w okresach: marzec — maj oraz wrzesień — październik w 2014 roku,

  4. wprowadzenia wyników monitoringu do rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy.

7. Dostarczenie i przekazanie kompletnego i niewadliwego opracowania wykonanego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi ( Dz. U. Nr 121, poz. 840 ).

Wymaganie, jakie winien spełniać podmiot wykonujący opracowanie:

1) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,

3) posiadanie zdolności finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,

4) posiadanie w dorobku opracowań o podobnym charakterze, specyfice i złożoności zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat z podaniem odbiorców usług,

5) posiadanie przez autora opracowania kwalifikacji w zakresie geologii, określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami w zakresie przedmiotowego zamówienia, pod względem merytorycznym jest Andrzej Dawidziuk – tel. 22 756-61-83, fax. 22 – 756 61 79, pok. nr 30, e-mail: a.dawidziuk@piaseczno.pl
Informacje o rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których wystąpiły te ruchy oraz wyniki monitoringu znajdują się na stronie internetowej Starostwa www.piaseczno.pl w dziale Ochrona Środowiska.

9. Sposób przygotowania ofert:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy opisać:

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Zapytanie ofertowe” znak ŚRL.643.1.2014.AD, nazwa przedmiotu zamówienia w załączeniu.

10. Miejsce, forma i termin złożenia ofert:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

oferta email oraz pocztą: do dnia 26 marca 2014 roku.

Zapytanie ofertowe zostało wysłane pocztą oraz przesłane e-mailem (pocztą elektroniczną).

Wytworzył:
Andrzej Dawidziuk
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-03-14 11:08:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-03-14 11:11:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki