Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki ew. nr 27, 8, 38 z obrębu 03-21 m. Konstancin-Jeziorna

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 27.03.2014r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość uregulowana w KW WA1I/00017012/9, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działki ew. nr 27 o pow. 0,3167 ha, nr 8 o pow. 0,2453 ha, nr 38 o pow. 0,2555 ha, z obrębu 03-21 m. Konstancin-Jeziorna, opisane dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 27.03.2014r. do 17.04.2014r.

Starosta Piaseczyński

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-03-28 14:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-03-28 15:05:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki