☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

Podstawa prawna

art. 28, 31, 32, 33 ust. 4, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych organ wzywa Inwestora do uzupełnienia braków. Po wpływie kompletnego wniosku, w przypadku stwierdzenia braków merytorycznych organ nakłada postanowieniem na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Postępowanie znacznie usprawni podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

UWAGA! Uzupełnienia do druku PB-3, nie są drukami obowiązującymi, zatwierdzonymi przez właściwego ministra. Zostały przygotowane przez pracowników tutejszego urzędu i zawierają informację o RODO oraz o przepisach dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych, a podanie przez inwestora/inwestorów dodatkowych informacji o inwestycji, wskazanych w druku uzupełniającym, ma na celu jedynie usprawnienie postępowania administracyjnego i przyśpieszenie rozpatrzenia sprawy.

  1. zgoda właściciela obiektu lub jej kopia;
  2. szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  6. projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa wynosi:

- od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł
- od pełnomocnictwa – 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-03-31 14:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-08 11:17:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325