Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, ul. Zimowa, Nowa Iwiczna

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Skarbu Państwa, 

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 38 w budynku przy ul. Zimowej 15 w Nowej Iwicznej gm. Lesznowola o pow. użytkowej 52 m2, WA5M/00325147/8 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem nr 38 w piwnicy oraz stanowiskiem postojowym nr 34 jak również przynależnym do tegoż lokalu udziałem wynoszącym 6619/671068 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 364, 365, 367 położone w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola WA5M/00320949/5, oraz udziałem wynoszącym 1/251 części w działkach stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 363, 366, 370, 371, 381 położonych w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola WA5M/00320950/5. Lokal jest położony na I piętrze w budynku wielorodzinnym, przeznaczony jest na cele mieszkalne. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, posiada balkon.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 21.06.2013r. do dnia 12.07.2013r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.12.2013 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 24.02.2014 r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2014 r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (2.900 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wniesienie najpóźniej do dnia 19.05.2014 r. wadium w wysokości 29.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290.000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Dokumentacja fotograficzna - do pobrania

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-04-15 15:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-04-15 15:29:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki