Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 15.04.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonych do zbycia w formie darowizny 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, część nieruchomości stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki ew. nr ?40/4, nr 40/5, nr 40/6, nr 40/7 z obrębu 03-21 m. Konstancin-Jeziorna, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 16.04.2014r. do 07.05.2014 r.Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-04-17 12:20:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-04-17 12:37:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki