Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie-Jeziornie 

KAŻDA Z DZIAŁEK BĘDZIE PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

Dane dotyczące przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotowe nieruchomości będące własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położone są w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Mirkowskiej i stanowią wg ewidencji gruntów i budynków działki nr nr:

 

Lp.

Nr ewid. działki

Opis nieruchomości

Zapis w miejscowym planie

zagospodarowania

przestrzennego

Minimalna cena wywoławcza

Wadium

1

dz 7/7

z obrębu 02-01

o pow. 6735 m2

Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły składających się czterech części o łącznej pow. użytkowej 1995,30 m2

UO – usługi oświaty z dopuszczeniem mieszkań dla nauczycieli i terenów sportowych.

4.586.000 zł

230.000 zł

2

dz 7/9

z obrębu 02-01

o pow. 861 m2

Nieruchomość zabudowana

3-kondygnacyjnym budynkiem dawnego internatu szkolnego o pow. użytkowej 1188 m2

UO - usługi oświaty z dopuszczeniem mieszkań dla nauczycieli i terenów sportowych.

1.101.000 zł

56.000 zł

Wykazy podano do publicznej wiadomości w terminie:

1). dla działki nr 7/7 od dnia 03.03.2014r. do dnia 24.03.2014r.

2). dla działki nr 7/9 od dnia 25.03.2014r. do dnia 15.04.2014r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. w budynku Starostwa Powiatowego

w Piasecznie przy ul. Chyliczkowska 14 ( sala nr 112) godz. 11:00

 

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:

- dowód wpłacenia wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz treścią umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. Postąpienie w toku przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.

1) dz nr 7/7 – 45.860

2) dz nr 7/9 – 11.010

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wniesienie najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014r. wadium na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 z informacją, której działki dotyczy wpłata i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 oraz pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-04-24 09:29:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-04-24 11:35:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki