Przetarg na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Konstancin-Jeziorna, ul. Uzdrowiskowa 17

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin – Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej 17, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 27, o pow. 0,3167ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00017012/9, zabudowaną budynkami niemieszkalnymi jednokondygnacyjnymi (domki letniskowe) w złym stanie technicznym.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 27 marca 2014r. do dnia 17 kwietnia 2014 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna – 52MNp/MN.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2014r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (20.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wniesienie najpóźniej do dnia 11.08.2014r. wadium w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.000.000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Dokumentacja fotograficzna - do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-10 11:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-07-03 14:00:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki