Przetarg na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna, ul. Uzdrowiskowa, dz. ew. nr 8, obr. 03-21

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin - Jeziorna

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Uzdrowiskowej będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 8, o pow. 0,2453ha, w obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00017012/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 27 marca 2014r. do dnia 17 kwietnia 2014r. We?wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna – 51MNp/MN.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2014r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (15.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wniesienie najpóźniej do dnia 11.08.2014r. wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.500.000,00 zł + VAT

Ceną sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W?przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Zdjęcia nieruchomości - do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-10 12:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-07-03 13:28:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki