Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Jeżewice, gm. Tarczyn

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Jeżewice

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jeżewice przy ul. Wspólnej, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ew. nr 56/3, o pow. 2.21 ha, w obrębie Jeżewice gm.Tarczyn, KW Nr RA1G/00065054/0.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 18.04.2014r. do dnia 09.05.2014r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.11.2013 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, częściowo teren upraw rolnych MN/MR, R. Działka jest położona w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2014r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (10.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wniesienie najpóźniej do dnia 28.08.2014r. wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000 zł + VAT

Ceną sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W?przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Zdjęcia nieruchomości do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-13 13:03:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-06-25 11:15:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki