Czwarty przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Warecka 17, Konstancin-Jeziorna

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Konstancin - Jeziorna

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Konstancin – Jeziorna przy ul. Wareckiej 17, będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 47/8, o pow. 0,2659 ha, w?obrębie 03-21, KW Nr WA1I/00007838/2, zabudowaną budynkiem jednokondygnacyjnym parterowym w złym stanie technicznym.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 28 września 2012r. do dnia 19 października 2012r. We?wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14.08.2013r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 15.11.2013r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 09.05.2014r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny przeznaczone pod zabudowę usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pod zabudowę pensjonatową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1Uz/MNp/MN.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2014r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (14.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wniesienie najpóźniej do dnia 08.09.2014r. wadium w wysokości 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989
za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 400 000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118 lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Dokumentacja fotograficzna nieruchomości - do pobrania >>>

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-07-03 15:06:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-07-03 15:15:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki