Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa - ul. Zimowa 15, Nowa Iwiczna

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Skarbu Państwa,

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 38 w budynku przy ul. Zimowej 15 w Nowej Iwicznej gm. Lesznowola o pow. użytkowej 52 m2, WA5M/00325147/8 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem nr 38 w piwnicy oraz stanowiskiem postojowym nr 34 jak również przynależnym do tegoż lokalu udziałem wynoszącym 6619/671068 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 364, 365, 367 położone w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola WA5M/00320949/5, oraz udziałem wynoszącym 1/251 części w działkach stanowiących drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów  nr nr 363, 366, 370, 371, 381 położonych w obrębie Nowa Iwiczna gm. Lesznowola  WA5M/00320950/5. Lokal jest położony na I piętrze w  budynku wielorodzinnym, przeznaczony jest na cele mieszkalne. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc,  posiada balkon.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  21.06.2013r. do dnia 12.07.2013r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17.12.2013r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 24.02.2014r.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 26.05.2014r
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – tereny adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2014r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (2.600 zł).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
wniesienie najpóźniej do dnia 22.09.2014r. wadium w wysokości 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989.
za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 260.000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_1.JPG
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_2.jpg
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 257 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_3.JPG
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_4.JPG
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_5.jpg
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 313 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_6.JPG
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zimowa_7.jpg
Typ pliku: JPG, Rozmiar: 301 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-08-21 15:22:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki