Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii, dz. nr 21 i 22/5 z obrębu 1-02

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Górze Kalwarii

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1I/00009180/8, stanowiąca działki ewidencyjne:
1) nr 21 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 464 m2, nieogrodzona, zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 419,20 m2, podpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej. Budynek wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku, adoptowany na potrzeby warsztatów szkoły zawodowej. Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską  i wszelkie prace remontowe wymagają zezwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.
2)  nr 22/5 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 488 m2, niezabudowana, bezpośrednio przylegająca do dz. ew. nr 21 w obr. 1-02 w części ogrodzona siatką, porośnięta kilkoma drzewami liściastymi.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 czerwca 2014r. do dnia 7 lipca 2014r.
We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy usługowej i/lub mieszkaniowej wielorodzinnej (B2U/MW).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2014r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych:
- dla działki ewidencyjnej nr 21 w obr. 1-02 nie może być niższe niż 2.000,00 zł;
- dla działki ewidencyjnej nr 22/5 w obr. 1-02 nie może być niższe niż 1.500,00 zł;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie najpóźniej do dnia 6 października 2014r. wadium w wysokości 17.500,00 zł (słownie:  siedemnaście tysięcy pięćset złotych) na nr rachunku  PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena  wywoławcza działki ewidencyjnej nr 21 w obr. 1-02  wynosi:  200.000,00 zł
Cena  wywoławcza działki ewidencyjnej nr 22/5 w obr. 1-02  wynosi: 150.000,00 zł + VAT

Do wylicytowanej ceny za działkę  ew. nr 22/5  w obr. 1-02 będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. Sprzedaży podlegają obydwie działki łącznie. Licytacja odbywa się co do obu działek łącznie, przy czym przy każdym postąpieniu oferent zobowiązany jest podać informację o proponowanej cenie dla każdej z działek osobno.
Przetarg wygra uczestnik, który wylicytuje najwyższą łączną cenę za obydwie działki.
W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116  lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-05 15:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-05 15:09:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki