Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Słoneczna 12

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Konstancinie-Jeziornie

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie–Jeziornie, będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiąca działkę ew. nr 53/1, z obrębu 01-04 m. Konstancin-Jeziorna, o pow. 1,2868 ha, uregulowana w księdze wieczystej WA5M/0272369/3.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 11 czerwca 2014 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 1413,87 m2  i 560 m2, teren części porośnięty lasem sosnowym. Nieruchomość położona w północno-zachodniej części miasta, obecnie wykorzystywana przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. W budynku o pow. użytkowej 560 m2  zamieszkują 3 rodziny.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod B13U – usługi oświaty i zabudowa sakralna; B14ZL(ZP) – zieleń leśna z dopuszczeniem drobnych form architektury; B16Z – skarpa z zielenią, zakaz zabudowy.
W UMiG Konstancin–Jeziorna złożony został wniosek o wprowadzenie zmian w mpzp: „usługi oświaty, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z dopuszczeniem towarzyszących usług nieuciążliwych”

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 133.500,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wniesienie najpóźniej do dnia 5 listopada 2014 r. wadium w wysokości 667.500,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
2. za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.350.000,00 zł.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od nabycia nieruchomości – wadium nie zostanie zwrócone. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116  lub pod nr tel. (22) 756 61 38.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Dokumentacja fotograficzna - do pobrania

Sprostowanie ogłoszenia Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonej w Konstancinie-Jeziornie - do pobrania

Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-05 15:18:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-12 11:13:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki