Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka ew. nr 23 o pow. 1,87 ha, z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 05.09.2014r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r, poz. 518) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży  nieruchomość uregulowana w KW WA1I/00004672/9, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę ew. nr 23 o pow. 1,87 ha, z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. Ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

III.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 09.09.2014 r. do 30.09.2014 r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - do pobrania

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-09-09 13:16:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-09-12 10:37:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki